1398/02/18 - نویسنده: زارع تک
سیاست و شرایط و ضوابط بازپرداخت شما چیست؟

ما به طور کامل از سیاست بازپرداخت پیروی می کنیم. به دلایلی که به ما اجازه می دهد بازپرداخت کنیم ، بازپرداخت صادر می کنیم و در مواردی که بازپرداخت را تضمین نمی کند ، بازپرداخت نمی کنیم. لطفا سیاست