1401/11/05 - نویسنده: زارع تک
راهنمای انتخاب نام برند

مقدمهیکی از چالش‌هایی که صاحبان کسب‌وکار در هنگام شروع کار با آن مواجه می‌شوند، انتخاب نام برند است که مسئولیتی سخت و سنگین است. در فرایند انتخاب نام برند اگر در مسیر درستی قدم بر ندارید، مدت زمان انتخاب نام