1401/08/30 - نویسنده: مهلا صمیمی
هویت بصری برند چیست؟

مقدمهفردی را تصور کنید که اسم ندارد، شخصیت و رفتارش هم متمایز نیست! تصور چنین شرایطی دشوار به نظر می‌رسد زیرا طبیعت انسان این است که ویژگی‌های خاصی را به یک شخص یا شی‌ء ارتباط دهد و بخواهد هر چیزی